DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Op het sturingscomité van 2 juli zijn de vakorganisaties en de directies, op basis van een verbintenistekst van 22 januari 2020, overeengekomen om de besprekingen over  een sociaal akkoord uit te stellen tot in 2021.

Ondertussen wordt in de paritaire subcommissie verder sociaal overleg gepleegd, onder andere over de maatregelen die zich zouden kunnen opdringen in het raam van de crisis in verband met het coronavirus.

Opdat de sociale dialoog tijdens deze overgangsperiode op een serene en kwaliteitsvolle manier zou verlopen, zijn de hiernavolgende maatregelen genomen:

 

  • De procedure ter verlenging van de hospitalisatieverzekering na 2020 is opgestart

  • De directies beloven verdere inspanningen te doen op het vlak van de aanwervingen, en dit overeenkomstig de geldende wetgeving en op basis van de bestaande principes voor de statutaire en contractuele aanwervingen. De impact van de gezondheidscrisis op het wervingsvolume voor 2020 wordt aan een analyse onderworpen en de resultaten hiervan zullen aan de vakorganisaties worden overgemaakt.
  • Het huidige loonbeleid wordt gehandhaafd in naleving van de wetgeving, het personeelsstatuut en de desbetreffende reglementering; tijdens de bespreking over het sociale protocolakkoord zal het loonbeleid ook aan bod komen

  • De maatregelen over de werkduur en de praktische modaliteiten ervan maken deel uit van het overleg over het sociale akkoord

  • Wat het Reward Plan betreft:

Gelet op het belang van het dossier en de implicaties ervan voor de loopbaanontwikkeling van alle kaderleden van de Belgische spoorwegen, heeft de ACOD  meerdere initiatieven genomen om de directie aan te sporen om dit plan te onderhandelen in de instanties voor de sociale dialoog.

Dankzij onze vastberadenheid kunnen we u vandaag meedelen dat:

  • Er geen bijkomende vrijwillige overheveling naar het  in 2020 voor de hogere kaderleden voorziene Reward Plan komt;

  • De procedure voor de vrijwillige overgang van de statutaire personeelsleden van rang 3 naar het Reward Plan wordt besproken in het raam van het sociale akkoord;

  • Het loopbaanplan en de huidige reglementering (bijv. de voorstellen inzake beoordeling) blijven volledig van toepassing voor alle medewerkers die niet tot het Reward Plan wensen toe te treden.

Daarnaast delen we u mee dat het loopbaanplan van de rangen 3 aan bod zal komen tijdens de onderhandelingen om een sociaal akkoord te bereiken.